FAQ

Vragen defensie

27 meest gestelde vragen Ongeval tijdens werk defensie

Ongeval tijdens werkzaamheden Defensie: letsel bij militair / veteraan

U bent (ex / oud) militair en tijdens uw werkzaamheden bij defensie is u een ongeval overkomen. Is er sprake van een dienstongeval, bedrijfsongeval of beroepsincident? En heb ik recht op een schadevergoeding? Dit zijn de meest gestelde vragen van militair oorlogs- en dienstslachtoffers.

Antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan meteen contact op met Mr. V. Dolderman, defensie letselschade advocaat. Vertel ons over uw situatie en ontvang een gratis juridisch advies.

Wij verlenen rechtsbijstand aan militairen en veteranen die na een ongeluk of missie geconfronteerd worden met letsel (zowel lichamelijk als psychisch). Bij lichamelijke / psychische klachten, claimen wij uw schadevergoeding. U kunt zich volledig richten op medisch herstel. Onze dienstverlening voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Neem contact op

Boek vandaag nog een consult

Bij Dolderman Letselschade zijn we toegewijd om voor uw rechten te vechten en u te helpen navigeren door de complexiteit van het letselschaderecht.

Claim schadevergoeding na een ongeval bij Defensie

Als militair / veteraan letsel opgelopen? Claim uw schadevergoeding. Druk op de onderstaande knop. Vertel ons meer over uw situatie of meld direct uw schade. Mr. V. Dolderman is een ervaren Defensie letselschade advocaat. Wij zijn aantoonbaar succesvol op het gebied van schadeclaims tegen Defensie. Ook militairen en veteranen ontvangen van ons altijd gratis juridisch advies. Vul het antwoordformulier in en wij nemen contact met u op.

Nuttige informatie

Letselschade is de combinatie van letsel en schade. Met letsel wordt bedoeld; lichamelijk gewond of psychische klachten. Voorbeelden van militair letsel zijn onder andere brandwonden, amputaties, botbreuken of post traumatische stress stoornis.

De oorzaak van het letsel (dienstongeval, bedrijfsongeval, beroepsincident, beroepsziekte) is niet van belang.

Schade ontstaat indien de militair / veteraan door zijn letsel te maken krijgt met kosten of dat hij door het letsel inkomsten moet missen. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp, reiskosten, loopbaanschade (waardoor inkomensachteruitgang), etc.

Voorbeeld van letselschade
Tijdens een uitzending rijdt een militair voertuig op een explosief, waardoor één van de militairen ernstig gewond raakt (amputatie onderbeen). Door de verwondingen raakt de militair arbeidsongeschikt, moet hij/zij het leger verlaten en gaat daardoor in inkomen achteruit.

Het letsel: amputatie onderbeen
De schade: inkomensachteruitgang

Van een dienstongeval bij Defensie is sprake indien de militair een ongeval tijdens een uitzending of oorlog nabootsende omstandigheden (oefening) overkomt. De omstandigheden waaronder het ongeval zijn gebeurd zijn dus bepalend!

Is er sprake van een militair dienstongeval? Let dan goed op dat de commandant op het proces-verbaal van ongeval vermeldt dat sprake is van een artikel 4-situatie.

Voorbeelden van dienstongevallen:

 • Tijdens een uitzending overkomt u een ongeluk met een militair voertuig;
 • Tijdens een missie wordt u geraakt door vijandelijk vuur.

Van een bedrijfsongeval bij defensie (arbeidsongeval) is sprake indien de militair tijdens zijn gewone werkzaamheden een ongeval overkomt.

Van een militair bedrijfsongeval is bijvoorbeeld sprake bij:

 • Ongeval tijdens sport;
 • Een ongeval met een militair voertuig tijdens een reguliere verplaatsing in Nederland;
 • Ongeval tijdens het uitladen van een vrachtwagen op de kazerne.

Op het proces-verbaal van ongeval zal de commandant bij een militair arbeidsongeval vermelden dat sprake is van een artikel 5-situatie.

Van een beroepsincident bij defensie is sprake indien de militair / burgerambtenaar een ongeval tijdens de gewone werkzaamheden overkomt. Echter, aan de werkzaamheden is wel een specifiek gevaar verbonden. Het is dus werk met een verhoogd risico.

Hieronder een aantal voorbeelden waarbij sprake is van een beroepsincident:

 • Een burgerbewaker of marechaussee raakt gewond bij een aanhouding van een verdachte die zich verzet;
 • Motorrijder van de marechaussee wordt tijdens de begeleiding van een konvooi aangereden.

Van een beroepsziekte is sprake indien de militair of burgerambtenaar letterlijk ziek wordt door zijn werkzaamheden of werkomstandigheden. De klachten zijn ontstaan zonder dat een dienstongeval of bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden.

Voorbeelden van een beroepsziekte zijn bijvoorbeeld:

Van een beroepsziekte is pas sprake indien uit onderzoek is gebleken dat de ziekte in relatie staat met het werk.

Dat is afhankelijk van de situatie: Defensie heeft als werkgever een strenge zorgplicht voor militairen en burgerambtenaren. De zorgplicht houdt in dat defensie – binnen het redelijke – er alles aan moet doen om te voorkomen dat militairen letsel kunnen oplopen tijdens het werk.

Op defensie rust dan ook de plicht om onder andere:

 • Te zorgen voor een veilige werkomgeving;
 • Zich te houden aan de ARBO-wetgeving (behoudens tijdens militaire oefening en uitzending);
 • Te zorgen dat personeel goed wordt opgeleid en geïnstrueerd;
 • Te zorgen dat beschermingsmateriaal wordt uitgereikt;
 • Te zorgen dat toezicht wordt gehouden dat personeel zich aan de veiligheidsvoorschriften houdt.

Indien defensie zijn zorgplicht niet nakomt (en deze plicht is erg streng!), dan is defensie aansprakelijk. Als defensie aansprakelijk is, dan kan de militair of burgerambtenaar zijn / haar schade verhalen.

Onze letselschade advocaten kunnen vrij snel een gratis beoordeling maken of defensie zijn zorgplicht als werkgever heeft geschonden en mogelijk aansprakelijk is voor de schade.

Daarbij kan ook gekeken worden of de schade van de militairen niet via één van de andere defensieregelingen vergoed kan worden.

Zien onze specialisten mogelijkheden om uw schade te verhalen, dan sturen wij – in overleg met u – direct een aansprakelijkheidsbrief naar de minister van defensie. Na erkenning van de aansprakelijkheid kan de schaderegeling worden gestart.

Ten eerste is het voor het bewijs erg belangrijk dat na een dienstongeval of bedrijfsongeval direct een arts wordt bezocht! Dit is de eerste stap. Het letsel moet gedocumenteerd (vastgelegd worden) worden. En bespreek ook duidelijk dat het letsel is ontstaan na het dienstongeval of bedrijfsongeval.

Vervolgens is het belangrijk dat het beloop van het letsel wordt vastgelegd. Met andere woorden als het letsel niet verdwijnt, ga dan weer terug naar de arts! Het is bewijstechnisch niet goed als er ‘gaten’ in het medisch dossier ontstaan. Kortom, blijven de klachten aanhouden, ga terug naar de arts!

Wij werken overigens samen met een zeer deskundig (ex) defensie verzekeringsarts. Hij helpt ons met het bewijs dat het letsel is veroorzaakt door de werkzaamheden.

Mocht defensie desondanks twijfelen aan de vraag of uw letsel het gevolg is van de werkzaamheden, dan kan tot slot een onafhankelijke medisch deskundige (bv. psychiater, neuroloog, orthopeed etc.) worden ingeschakeld. Deze deskundige kan dan voor partijen beoordelen of het letsel in relatie staat met de werkzaamheden.

Dienstslachtoffers met letsel (lichamelijk of psychisch) door een uitzending, dienstongeval of beroepsincident, kunnen via verschillende regelingen aanspraak maken op een schadevergoeding van defensie.

De mogelijkheden van schadevergoeding zijn:

 • Ereschuldregeling (niet bij beroepsincident);
 • Regeling Volledige Schadevergoeding Defensie;
 • Aansprakelijkheid Defensie.

Afhankelijk van de situatie van de veteranen kan op één en/of meerdere schadevergoedingsregelingen aanspraak worden gemaakt om een in aanmerking te komen voor een letselschadevergoeding. Bij een militair bedrijfsongeval kan alleen via de aansprakelijkheid een schadeclaim worden ingediend.

Let op! Om via de aansprakelijkheid een vergoeding te krijgen om de schade te compenseren, moet wel eerst vast komen te staan dat defensie aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval of beroepsziekte.

Defensie letselschade advocaat Mr. V. Dolderman, werkzaam op ons kantoor, kent alle verschillende regelingen (ook de nieuwe schaderegeling) en de voorwaarden om een schadevergoeding voor dienstslachtoffers te realiseren. Als defensie de aansprakelijkheid voor het ongeval of de beroepsziekte niet wil erkennen, dan leggen wij uw zaak voor aan de rechtbank om alsnog erkenning van de aansprakelijkheid af te dwingen.

Hoe groot de kans is dat defensie de aansprakelijkheid voor een dienstongeval, bedrijfsongeval of beroepsziekte zal erkennen, is in zijn algemeenheid niet te zeggen.

De vraag of defensie zijn zorgplicht als werkgever heeft geschonden hangt van meerdere factoren af. Erg belangrijk is het bewijs waaruit de omstandigheden blijken. En ten tweede is het belangrijk dat het slachtoffer een gespecialiseerd defensie advocaat inschakelt die weet welk bewijs belangrijk is, waar hij dat bewijs kan vinden en volledig op de hoogte is van de defensie wet- en schaderegelingen.

Het gebeurt echter regelmatig dat defensie ontkent aansprakelijk te zijn voor een dienstongeval of bedrijfsongeval. In zo’n situatie zal de zaak aan de rechter moeten worden voorgelegd. Letseladvocaat Mr. V. Dolderman, werkzaam bij ons kantoor, kan u deskundige rechtsbijstand verlenen bij gerechtelijke procedures tegen defensie.

Alle schade. Als defensie de aansprakelijkheid voor het dienstongeval (of bedrijfsongeval of beroepsziekte) heeft erkend, dan wordt de militair volledig schadeloos gesteld. Dat betekent dat alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten (materiële schade) en het smartengeld (immateriële schade), worden vergoed.

Uiteraard wordt schade niet tweemaal door de minister van defensie vergoed. Dus als het dienstslachtoffer met invaliditeit met dienstverband al een militair invaliditeitspensioen (MIP) (en bijzondere invaliditeitsverhoging) en een beroep heeft gedaan op de voorzieningenregeling, kan daardoor gecompenseerde schade niet nogmaals worden vergoed. Het gaat bij de aansprakelijkheid alleen om de restschade!

De schade die niet al vanuit het MIP, ereschuld dan wel de voorzieningenregeling is vergoed, wordt de restschade van de militair genoemd.

Voldoet de (oud, ex) militair aan de voorwaarden van de regeling Volledige Schadevergoeding Defensie, dan kan via die weg ook een volledige schadevergoeding worden verhaald.

Over de hoogte van de schadevergoeding kan in zijn algemeenheid niets worden gezegd. De hoogte van de vergoeding is namelijk afhankelijk van een zeer groot aantal factoren. De schade zal per militair / veteraan bepaald moeten worden.

De ene militair kan na een defensie bedrijfsongeval nog werken, terwijl de andere militair na een ongeval wellicht volledig arbeidsongeschikt raakt en afhankelijk wordt van een uitkering.

In het tweede geval zal de inkomensschade veel hoger zijn. De hoogte van de vergoeding verschilt dus per slachtoffer.

Op het moment dat de militair veteraan medisch is uitbehandeld voor zijn (lichamelijke- of psychische) klachten, dan kan de berekening van de hoogte van de schadeclaim tegen defensie plaatsvinden.

Ja, na erkenning van de aansprakelijkheid voor het dienstongeval door defensie (of bedrijfsongeval of beroepsziekte) zullen onze letselschade specialisten één en / of meerdere voorschotten op de schadevergoeding bij defensie afdwingen.

Wordt de schade van de veteraan via de regeling Volledige Schadevergoeding Defensie gecompenseerd, dan kunnen ook voorschotten worden aangevraagd. De betaling van het voorschot loopt dan via het ABP.

Het claimen van schadevergoeding voor militairen en veteranen, is een ingewikkeld proces. Defensie kent veel verschillende regelingen waarop een beroep kan worden gedaan. Neem contact op met onze advocaten indien u een vraag heeft. Hieronder de werkwijze:

– Als een dienstslachtoffer niet voldoet aan de voorwaarden van de regeling Volledige Schadevergoeding Defensie, dan zal ten eerste een aansprakelijkheidsprocedure gevoerd moeten worden. Na erkenning van de aansprakelijkheid door defensie, kan het daadwerkelijk claimen van schade beginnen.

Onder welke regeling het militaire oorlogs- en dienstslachtoffer ook valt, het is altijd zeer belangrijk dat zo veel als mogelijk bewijs wordt verzameld van de schade, zowel op medisch als op financieel niveau. Mail onze advocaten voor een gratis juridisch advies (vul ons contactformulier in).

– Na erkenning van de aansprakelijkheid begint uw letselschade advocaat altijd met het opvragen van de medische dossiers en het verzamelen van financiële gegevens van het dienstslachtoffer. Door onze jarenlange ervaring met het geven van rechtsbijstand aan militairen weten wij precies bij welke afdelingen binnen defensie en het ABP we moeten aankloppen om de juiste gegevens te krijgen.

Vervolgens moet de hoogte van de schadevergoeding worden berekend en deze moet worden ingediend bij de afdeling claims van defensie.

Tot slot zal een onderhandeling met de juristen van defensie plaatsvinden over de hoogte van de letselschadevergoeding.

Stapsgewijs ziet een schadeclaim voor militairen er als volgt uit:

1) Heeft u psychisch of lichamelijk letsel door een dienstongeval (bedrijfsongeval of beroepsincident) opgelopen, neem dan contact met ons op;
2) Wij beoordelen gratis of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding van defensie;
3) Ziet onze letseladvocaat een mogelijkheid om een schadeclaim in te dienen, dan sturen wij een (aansprakelijkheids-) brief naar bureau claims defensie;
4) Als defensie bevestigt dat u aanspraak kunt maken op de volledige schadevergoeding of een restschade claim, dan gaan wij uw schadegegevens verzamelen;
5) De hoogte van de schadeclaim wordt door onze letseladvocaten zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld;
6) In de tussentijd vragen wij voorschotten op de schade aan;
7) Wij gaan vervolgens in onderhandeling met de juristen van defensie over de uiteindelijke uitkering voor het dienstslachtofferbedrag.

Let op! Het krijgen van een redelijke schadevergoeding is een ingewikkeld juridisch proces vol met valkuilen. Bij het verhalen van schade is het is zeer belangrijk dat militaire oorlogs- en dienstslachtoffers juridische hulp inschakelen van een gespecialiseerde defensie letselschade advocaat. Bij bureau claims van defensie werken ook juristen en zonder rechtshulp kunt u de discussie met defensie gewoonweg niet winnen.

Het claimen van een schadevergoeding na een arbeidsongeval of beroepsziekte voor militairen is een ingewikkeld proces. Er zal veel bewijs met betrekking tot het lichamelijke- en psychische letsel, maar ook van de financiële schade moeten worden verzameld.

Daarbij kan de hoogte van de schadevergoeding pas definitief worden berekend op het moment dat sprake is van een stabiele toestand bij de (oud, ex) militair, veteraan. Zowel op medisch als op financieel gebied moet zo veel mogelijk een stabiele situatie aan de orde zijn, om tot een finale vergoeding van de letselschade te kunnen komen.

In de tussentijd zult u er rekening mee moeten houden dat discussie met de juristen van de afdeling claims defensie kan ontstaan over de hoogte van de schadevergoeding.

Kortom, het verkrijgen van een volledige schadevergoeding neemt nu eenmaal tijd in beslag. Het is geen proces dat binnen een aantal weken of een paar maanden is afgerond.

Omdat het schaderegelingsproces nu eenmaal langere tijd kan duren totdat de uiteindelijke vergoeding plaatsvindt, worden in de tussentijd voorschotten op de schade vergoed. Hier heeft het dienstslachtoffer recht op.

Het proces verbaal van ongeval is een document dat ingevuld moet worden na een defensie dienstongeval of bedrijfsongeval. In het proces verbaal van ongeval wordt door het militaire slachtoffer beschreven wat hem / haar is overkomen.

Let op! Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van defensie wordt vaak – voor wat betreft de feitelijke omstandigheden tijdens een ongeluk – gekeken naar hetgeen daarover in het proces verbaal van ongeval is beschreven. Zorg er dus voor dat in het proces verbaal van ongeval de feiten correct worden weergegeven.

Als het ongeval bijvoorbeeld tijdens een sportles gebeurd is, neem dan in het proces verbaal van ongeval op hoeveel sportinstructeurs aanwezig waren. Dit kan erg belangrijk zijn bij de beoordeling van de zorgplicht van de werkgever.

Ook beschrijven getuigen (collega’s) de omstandigheden van het arbeidsongeval in het proces verbaal van ongeval en wordt in voorkomend geval door de arts een beschrijving gegeven van het letsel. De commandant ondertekent het proces verbaal van ongeval en kruist aan of sprake is van een dienstongeval (artikel 4, uitzending of oorlog nabootsende omstandigheden) of een bedrijfsongeval (artikel 5).

De commandant heeft slechts een adviserende rol bij het oordeel of sprake is van een dienstongeval of bedrijfsongeval.

Nadat de commandant het proces verbaal van ongeval heeft ondertekend wordt het doorgestuurd naar het ABP. Het ABP neemt uiteindelijk namens de minister van de defensie de beslissing of sprake is van een dienstongeval of bedrijfsongeval.

Let op! De beslissing van het ABP of sprake is van een dienstongeval of bedrijfsongeval heeft verstrekkende gevolgen. Zo zal bij een defensie dienstongeval de militair waarschijnlijk aanspraak kunnen maken op de regeling “Volledige Schadevergoeding Defensie” en bij een bedrijfsongeval niet.

Ontvangt u een beslissing van het ABP waarmee het ongeval wordt aangemerkt als een bedrijfsongeval? Neem dan direct contact op met onze defensie expert, Mr. V. Dolderman, voor juridisch advies. Wij kunnen vrij snel beoordelen of de beslissing correct is en zo niet, dan kunnen wij voor u de beslissing aanvechten.

Defensie heeft verschillende regelingen waarop een getraumatiseerde oorlogsveteraan een beroep op kan doen om een compensatie te krijgen voor zijn letselschade.

Allereerst moet vast komen te staan dat de post traumatische stress stoornis (of andere psychische stoornis of fysiek letsel) is veroorzaakt door trauma’s tijdens de uitzending(en).

Deze beoordeling wordt gedaan door het ABP tijdens de keuring voor het militair invaliditeitspensioen. Het dienstverband tussen het letsel en de uitzending wordt onderzocht.

Als het dienstverband eenmaal is vastgesteld, dan kan de veteraan een militair invaliditeitspensioen ontvangen. Voorwaarde is wel dat het invaliditeitspercentage minimaal 10% bedraagt.

Via het ABP kan wellicht ook een bijzondere invaliditeitsverhoging en één en/of meerdere voorzieningen worden verkregen. De case coördinators van het ABP kunnen de veteranen bij de aanvraag helpen.

Wordt niet alle schade via het militair invaliditeitspensioen vergoed, dan zijn dit de mogelijkheden om een aanvullende schadevergoeding te kunnen krijgen:

 • Regeling Ereschuld;
 • Regeling Volledige schadevergoeding veteranen;
 • Restschade claim via de aansprakelijkheid werkgever.

Uw rechten bij blijvende invaliditeit hangen erg af van de omstandigheden waaronder het letsel is ontstaan.

Is het letsel (lichamelijk als psychisch) ontstaan tijdens of door een uitzending of oorlogs nabootsende omstandigheden (oefening), dan zijn uw rechten op een vergoeding van uw schade uitgebreid.

Denk daarbij aan:

 • Militair invaliditeitspensioen, bijzondere invaliditeitsverhoging;
 • Regeling Ereschuld;
 • Regeling volledige schadevergoeding defensie;
 • Restschade claim.

Is het letsel ontstaan door een bedrijfsongeval, dan zijn uw rechten een stuk minder uitgebreid! Het loon wordt bij ziekte door een bedrijfsongeval volledig doorbetaald en de kosten voor medische behandeling worden vergoed, maar dan houdt het wel een beetje op.

Om bij een bedrijfsongeval een schadeloosstelling te kunnen krijgen, zal de procedure via een restschade claim moet gebeuren. Ontvang een gratis juridisch advies van onze defensie advocaten, klik hier.

Smartengeld ofwel immateriële schade is een vergoeding voor de emotionele pijn waarmee een dienstslachtoffer te maken kan hebben. Indien defensie de aansprakelijkheid voor het dienstongeval erkent, dan kan aanspraak worden gemaakt op smartengeld.

Hoe hoog de smartengeldvergoeding wordt, hangt af van meerdere factoren. De belangrijkste factor is de ernst van de (lichamelijke of psychische) klachten.

Let op! Bij invaliditeit met dienstverband kan naast het MIP ook een bijzondere invaliditeitsverhoging van het ABP worden ontvangen. Met de bijzondere invaliditeitsverhoging wordt in beginsel het smartengeld gecompenseerd. Naast een bijzondere invaliditeitsverhoging kan dus geen smartengeld meer worden geclaimd. De bijzondere invaliditeitsverhoging is een maandelijkse vergoeding die bedoeld is voor smartengeld.

Als defensie de aansprakelijkheid voor uw letsel heeft afgewezen, dan moet per brief bezwaar worden ingediend. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de afwijzing van de aansprakelijkheid worden ingediend.

In het bezwaarschrift moeten argumenten worden gegeven (bezwaren) waarom de beslissing van defensie niet juist is. Defensie zal op basis van het bezwaar een nieuwe beoordeling van de aansprakelijkheid maken.

Als defensie in bezwaar blijft weigeren om de aansprakelijkheid te erkennen, dan moet binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar, beroep worden ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank zal dan beoordelen of defensie terecht dan wel onterecht de aansprakelijkheid heeft afgewezen.

Wilt u een bezwaar indienen? Schakel onze defensie advocaat, Mr. V. Dolderman in voor rechtsbijstand. Wij hebben ervaring met bezwarenprocedures tegen defensie. Wij werken samen met verzekeringsartsen, psychiaters en andere deskundigen om veteranen maximaal te kunnen helpen met het maken van bezwaar tegen een afwijzing.

Bent u militair / veteraan en door de psychische of lichamelijke klachten door een dienstongeval bij defensie dienstongeschikt geraakt? Heeft u bijvoorbeeld te maken met post traumatische stress stoornis na een uitzending?

Als u door de PTSS of lichamelijke klachten bent uitgevallen in uw werk, wordt u na ongeveer 2 jaar gekeurd door het UWV om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan komt u in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). Na 2 jaar volgt bij blijvende dienstongeschiktheid normaal gesproken ook ontslag (meestal op medische gronden).

Vraag na ontslag bij een dienstongeval eerst een militair invaliditeitspensioen (MIP) aan.

Indien wordt vastgesteld dat sprake is van invaliditeit met dienstverband, dan kunt een een MIP uitkering ontvangen. De mate van invaliditeit moet overigens minimaal 10% bedragen om een MIP te kunnen krijgen.

De kans bestaat dat u ook in aanmerking kan komen voor een schadevergoeding voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Indien u na juli 2007 de dienst bent uitgegaan of na juni 2012 uw mip heeft aangevraagd, dan kunt u waarschijnlijk aanspraak maken op de Regeling Volledige Schadevergoeding.

Dienstslachtoffers die niet aan de voorwaarden van de volledige schadevergoeding defensie voldoen, kunnen wellicht een schadevergoeding claimen via de aansprakelijkheid.

Onze defensie letselschadeadvocaat, Mr. V. Dolderman, brengt uw gemiste carrière zorgvuldig in kaart, waarna de loopbaanschade door uw arbeidsongeschiktheid wordt berekend. Als het nodig is wordt een rekenbureau ingeschakeld om de berekening van de restschadeclaim te laten maken.

Tip: Bewaar alle documenten met betrekking tot uw loopbaan en uitkering zoals:

 • Arbeidsovereenkomsten;
 • Beoordelingen;
 • Diploma’s;
 • Jaaropgaven;
 • Loonstroken.

Ja. Als u restschade wilt verhalen in verband met letselschade na een dienstongeval, bedrijfsongeval of een beroepsziekte, dan geldt een verjaringstermijn. Voor het indienen van een schadeclaim geldt in principe een verjaringstermijn van 5 jaar.

Dat betekent dat de (oud, ex) militair / veteraan, binnen 5 jaar na het dienstongeval of arbeidsongeval, zijn claim moet hebben ingediend bij defensie. Bij een beroepsziekte gaat de verjaringstermijn lopen op het moment dat duidelijk is dat sprake is van een ziekte en de mogelijke relatie met de werkzaamheden bij defensie.

Voor het aanvragen van een MIP of andere voorzieningen geldt geen verjaringstermijn.

Wacht echter niet te lang met het aanvragen van een MIP. Het MIP heeft slechts een terugwerkende kracht van 1 jaar. Wachten met de aanvraag MIP is zonde; u loopt de uitkering dan mis.

Voor zover bekend, geldt ook geen verjaringstermijn voor het aanvragen van een schadevergoeding op basis van de regeling “Volledige Schadevergoeding Veteranen”.

Ja, als nabestaande van een militair oorlogs- en dienstslachtoffer heeft u mogelijk aanspraak op schadevergoeding. Er zijn verschillende regelingen waarop nabestaanden van een overleden oorlogsveteraan een beroep kunnen doen.

De mogelijkheden zijn onder andere:

 • Een eenmalige uitkering bij overlijden ter hoogte van twee maanden invaliditeitspensioen;
 • Een (tijdelijk verhoogd) partner- en wezenpensioen;
 • Garantiepensioen;
 • Volledige schadevergoeding via de regeling Volledige Schadevergoeding Defensie;
 • Restschade claim.

Het vergoed krijgen van letselschade na een dienstongeval, bedrijfsongeval, beroepsincident of beroepsziekte is een ingewikkeld juridisch traject. Houd er rekening mee dat defensie niet zomaar de aansprakelijkheid voor het ongeval of beroepsziekte zal erkennen!

Ook is deskundigheid vereist om de hoogte van de schadeloosstelling te berekenen. En realiseer dat er waarschijnlijk discussie zal komen over de hoogte van de berekende schadeloosstelling.

Er gaat dus discussie komen en zonder deskundige rechtsbijstand gaat u die discussie gewoon verliezen! Zo simpel is dat (helaas). Daarnaast zal de procedure waarschijnlijk de nodige spanning en stress oproepen waarop je al helemaal niet zit te wachten.

Militair letsel advocaat, Mr. V. Dolderman geeft al jaren rechtshulp aan militairen en veteranen die door een ongeval bij defensie letselschade hebben. Wij nemen de gehele schaderegeling uit uw handen en voeren het overleg met defensie. Dat scheelt u een hoop zorgen en stress.

Ook weet u zeker dat u optimaal wordt begeleid. Wij hebben al meer dan 15 jaar ervaring in de behandeling van schadeclaims van militairen.

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 13.

Stap 1
Allereerst zal de aansprakelijkheid voor het dienstongeval van de militair erkend moeten worden door defensie.

Als de minister van defensie weigert de aansprakelijkheid te erkennen, dan zal aan de rechter gevraagd moeten worden of defensie zijn zorgplicht als werkgever heeft geschonden.

Stap 2
Na erkenning van de aansprakelijkheid moet alle medische- en financiële informatie verzameld worden.

Stap 3
Vervolgens moet inzicht worden gekregen in bijvoorbeeld de loopbaan, in het geval de militair of burgerambtenaar niet arbeidsongeschikt zou zijn geraakt.

Stap 4
Aan de hand van de verzamelde bewijzen berekenen en presenteren onze letselschadespecialisten de schade bij de afdeling claims van defensie.

Eventuele discussies over de schade met defensie moeten worden beslecht; wellicht dat in overleg met de juristen van defensie één of meerdere onafhankelijke deskundigen (arbeidsdeskundige of rekenbureau) moet worden ingeschakeld.

Stap 5
Als de uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding is vastgesteld, moeten verschillende documenten worden opgesteld. Daarna kan de uitbetaling van de schadevergoeding plaatsvinden.

Soms lukt het niet om met de minister van defensie overeenstemming te bereiken over de hoogte van de letselschadevergoeding. In zo’n geval moet de schadeclaim worden voorgelegd aan de rechter of aan een speciale commissie. Onze letseladvocaten kunnen u daarbij helpen, meld hier uw zaak aan.

Wij zijn het enige advocatenkantoor in Nederland dat zich heeft gespecialiseerd in defensie letselschade.

Wij hebben al meer dan 15 jaar ervaring in schadeclaims van veteranen, militairen en burgerambtenaren. Letselschade advocaat mr. V. Dolderman was voordat hij advocaat werd, officier bij de Koninklijke Landmacht; hij kent de organisatie dus van binnenuit.

Mr. V. Dolderman heeft met zijn gerechtelijke procedures voor onder andere Libanonveteraan Kriznaric en de Kosovo veteraan V. aan de basis gestaan van de huidige juridische mogelijkheden voor militairen die na hun uitzending worden geconfronteerd met een post traumatische stress stoornis.

Hij verschijnt ook regelmatig op radio, televisie en in de krant in verband met ptss bij militairen en veteranen.

Volg de link en lees meer over de uitspraak van het hoogste rechtscollege in de zaak van de Libanon veteraan: uitspraak Libanonveteraan Kriznaric

Naast de rechtshulp in het kader van de schaderegeling, kunnen wij, dienstslachtoffers ook rechtsbijstand geven bij:

 • Restschade claims;
 • Bezwaar ABP beslissing bedrijfsongeval;
 • Bezwaar ABP in verband met afwijzing MIP;
 • Bezwaar ABP in verband met invaliditeitspercentage;
 • Bezwaar ABP in verband met afwijzing voorzieningen;
 • Volledige schadevergoeding veteranen;
 • Bezwaar UWV in verband met afwijzing WIA;
 • Procedures defensie in verband met ontslag.

Kortom, voor alle mogelijke juridische problemen van militairen dienst- en oorlogsslachtoffers kunnen wij gespecialiseerde rechtshulp geven.

Als defensie de aansprakelijkheid voor het letsel heeft erkend, dan dient defensie ook de redelijke gemaakte kosten van de juridische hulp betalen.

Ook in de regeling “Volledige Schadevergoeding Veteranen” is een voorziening voor de kosten van rechtshulp opgenomen. Een bedrag van € 7.500,00 is gereserveerd voor kosten van de letselschade advocaat.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, dan zijn wij bereid om in overleg met en op kosten van uw verzekeraar onze werkzaamheden te verrichten. Onze rechtsbijstand hoeft u dan niets te kosten.

Voorts komt u wellicht in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand. Zie voor de voorwaarden www.rvr.com.

Tot slot bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid om een no cure no pay overeenkomst aan te gaan.

1) Vul na een dienstongeval / bedrijfsongeval het proces verbaal van ongeval zo volledig en nauwkeurig in;
2) Oorlogsveteraan en de dienst al verlaten? Heeft u klachten door de uitzending? Meld u zich zo snel als mogelijk bij het veteranenloket en vraag een MIP aan;
3) Bewaar uw medische- en financiële gegevens zorgvuldig;
4) Bespreek niets over uw schade met defensie voordat u letselschade advocaat Mr. V. Dolderman heeft ingeschakeld;
5) Houd een dagboek bij waarin u alle schadeposten nauwkeurig opschrijft;
6) Neem contact met ons op.

Dolderman Letselschade

Baanbrekende rechtspraak PTSS

Wij vinden dat slachtoffers optimale ondersteuning bij letselschade moeten krijgen. Voor ons betekent dat niet alleen juridische hulp bij het claimen van letselschade, maar ook rechtsbijstand bij arbeidsongeschiktheid, ontslag of voorzieningen. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op iets veel belangrijkers… Een nieuw begin.

DLSA

Waarom DLSA?

Wij werken door heel Nederland

Altijd gratis advies over letselschade

Wij komen bij u op huisbezoek

Wij nemen uw zaak direct in behandeling

Helpen cliënten in heel Nederland

Gaan voor een maximale schadevergoeding

Gratis zaak evaluatie

Via onderstaand formulier kunt u een adviesgesprek aanvragen. Wij verzoeken u de velden zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw adviesgesprek spoedig kunnen inplannen.

Stap 1

Dien uw claim in

Met een gratis evaluatie van uw zaak is het eenvoudig om een claim in te dienen bij DLSA.

Stap 2

Wij ondernemen actie

Ons toegewijde team begint met het evalueren en onderzoeken van uw claim.

Stap 3

Wij strijden voor u

Als we de zaak aannemen, strijden wij voor de resultaten die u verdient.

Name(Vereist)
Laatste nieuws

Blogs

Team

Ontmoet onze deskundigen

Mr. Vincent Dolderman

Advocaat specialist letselschade

085-0240041
LinkedIn
WhatsApp

Mr. Tim van der Torn

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Arnold van Zandbergen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Yvonne Slob

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Souraya Hoenen

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Laurens Kock

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Michael Blommers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Mitchel van Gool

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Heleen Brouwers

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Suzanne van Beest

Advocaat specialist letselschade

085-0240041

Mr. Rosan IJzer

Jurist letselschade

085-0240041

Mr. Julian Staal LL.B

Jurist letselschade

085-0240041

Juridische vertegenwoordiging voor een breed scala aan praktijkgebieden

Wij vechten om u te geven wat u verdient.

Uitspraken en schikkingen

We willen het niet alleen goed doen; we willen dat onze cliënten krijgen waar ze recht op hebben en dat de beklaagden echte verantwoordelijkheid dragen.